Zienswijze beheerplan Natura 2000 IJsselmeer gebied ingediend

Op 31-1-2017 hebben wij, Kite Club Friesland, onze zienswijze betreffende het beheerplan Natura 2000 IJsselmeer gebied ingediend.

De beheerplannen hier kun je hier terugvinden.

Voor de kitespots Lemmer, Mirns, Stavoren, Hindeloopen, Makkum en Kornwerderzand zijn er geen bijzonderheden. Het bestand gebruik is opgenomen in het beheerplannen zonder dat er maatregelen nodig zijn.

Voor Workum is dat anders:

Quote beheerplan:

Kitesurfen
In beginsel is kitesurfen op grond van veiligheidsoverwegingen alleen toegestaan met een onthe ng op de Binnenvaart Politie Regeling. Deze dient dus voor alle locaties op aanvraag van gemeente en/of kitesurfers door RWS verstrekt te worden of te zijn. Op drie locaties in het IJsselmeer (It Soal te Workum, bij Enkhuizen en bij Medemblik) zijn signi cant negatieve e ecten van kitesurfen niet uit te sluiten (zie guur 5.2). Bij It Soal liggen belangrijke rui-, rust- en foerageergebieden voor lepelaar, ganzen, eenden, steltlopers en sterns binnen de verstoringszone (700 m) van kitesurfers en bij Medemblik gaat het om belangrijke rust- en ruigebieden voor fuut, kleine zwaan, meerkoet, smient, wilde eend en wintertaling. Van verschillende van deze soorten liggen de aantallen op dit moment onder de instandhoudingsdoelstelling en is rust en ruimte een belangrijke factor voor het op orde krijgen of houden van de draagkracht van het gebied.

Onze zienswijze hebben wij als volgt ingediend:

Inleiding

Workum is een van de drukst bezochte kitesurflocaties in Friesland. Het vlakke en ondiepe water trekt kitesurfers uit het hele land en daarbuiten. Ook bij veel Duitsers is Workum een geliefde kitesurflocatie.

 

Kite Club Friesland

Al in 2014 begonnen een aantal kitesurfers zich af te vragen of het kitesurfen in Friesland niet onder druk zou komen te staan door enerzijds de toenemende drukte en anderzijds door de in aantocht zijnde beheerplannen rondom natura2000. Zij hebben de handen ineen geslagen en hebben eind 2015 officieel de vereniging Kite Club Friesland opgericht. Met inmiddels meer dan 80 leden (en groeiende) heeft zij in korte tijd laten zien dat er behoefte is aan vertegenwoordiging op lokaal niveau.

In 2016 heeft zij samen met oa het Fryske Gea samengewerkt om ervoor te zorgen dat de kitesurfers zich beter gaan houden aan de regels als het gaat om het respecteren van de kitezone op Mirns. Door directe contacten met de BOA’s van het Fryske Gea zijn er 2 handhavingsacties op Mirns geweest waarna de kitesurfers zich goed zijn gaan houden aan de geldende afspraken.

Kite Club Friesland is dan ook voorstander van een gedegen natuurbeleid. Breed maatschappelijk gedragen beleid leidt tot intrinsiek gemotiveerde verantwoordelijkheid. Kitesurfers genieten van de natuur en zijn er niet op uit om schade te berokkenen.

Zienswijze ontwerpbeheerplan Workum

In het ontwerpbeheerplan IJsselmeergebied IJsselmeer staat dat op de kitesurflocatie Workum significante negatieve effecten niet uit te sluiten zijn. Er staat echter niet dat significante negatieve effecten gegarandeerd gaan optreden. Zonder gedegen onderzoek kan deze conclusie niet getrokken worden.

Zonder echter in te gaan op de oorzaken wordt als oplossing aangegeven dat er een fysieke afscheiding dient te komen aan van de huidige kitesurfzone. Deze fysieke afscheiding moet voorkomen dat de kitesurfer zich buiten de kitesurfzone kan begeven en terecht komt in het natuurgebied. Je kunt pas met oplossingen komen wanneer je weet wat de oorzaken zijn. Ook hier is eerst gedegen onderzoek voor nodig.

Conclusie en aanbevelingen

Onderzoek

Het lijkt ons verstandig om eerst een monitoringsperiode in te stellen om vast te stellen of de

genoemde significante negatieve effecten zich ook daadwerkelijk voordoen. Een soortgelijke

periode is in goed overleg met alle betrokken instanties ook op de Slufter (Maasvlakte)

ingesteld. Hierbij is een periode van 3 jaar afgesproken om een gedegen conclusie te kunnen

opstellen. Deze periode is nodig om de daadwerkelijk effecten te kunnen meten en de oorzaken

te achterhalen.

Handhaving

Gedurende deze monitoringsperiode is het van belang dat de huidige kitesurfzone blijft

gehandhaafd, zodat er een duidelijk beeld van de effecten ontstaat. In deze periode is het

belangrijk dat de bestaande regels worden gehandhaafd handen gerespecteerd. Having van de

huidige kitesurfzone een must. Wanneer je regels niet handhaaft, dan hebben regels weinig tot

geen effect. Kite Club Friesland denkt graag mee over hoe deze handhaving in te richten en uit

te voeren. Goed overleg en contact met oa Het Fryske Gea draagt hier aan bij.

Huidige kitesurfzone

Houd gedurende de monitoringsperiode de huidige kitesurfzone zoals deze op dit moment is, in stand.

Hoe gaat het nu verder?

Diverse organisaties en individuen hebben een zienswijze ingediend. Al deze zienswijzen worden door Rijkswaterstaat (RWS) geïnventariseerd. Vervolgens komt er een nota van antwoord. Hier in staat in hoeverre de zienswijze wordt opgenomen in het beheerplan.

Wordt vervolgd …….

Share This:


Heb jij onze enquete al ingevuld?

Be the first to comment on "Zienswijze beheerplan Natura 2000 IJsselmeer gebied ingediend"

Leave a comment